2013ko Aurrekontua

2013. urtea

DIRU SARRERAK

Deskribapena

Zenbatekoa (€)

Zuzeneko zergak  3.295.110,00
Zeharkako zergak  125.000,00
Tasak eta prezio publikoak  1.334.970,73
Transferentzia arruntak  3.608.896,33
Ondare bidezko diru-sarrerak  260.781,15
Inbertsio errealen besterentzea  3.500,00
Admin. orokorrak entitateari egindako transf.  55.019,34
Finantza-pasiboak  450.000,00
GUZTIRA  9.131.277,55

GASTUAK

Deskribapena

Zenbatekoa (€)

Langile-gastuak  4.234.968,33
Gastu  arruntak  3.645.756,56
Transferentzia arruntak  743.988,41
Inbertsio errealak  503.563,75
Kapital-transferentziak  3.000,00
GUZTIRA  9.131.277,55

Diru sarrerak eta gastuak atalka (1054kb)

Diru sarrerak aurrekontuko zerrenda zehatza (1642kb)

Gastuak aurrekontuko zerrenda zehatza (3635kb)

Gastuak aurrekontuko zerrenda zehatza (3350kb)